IMPORTANCIA DE CONSERVAR LA DIVERSITAT BIOLÒGICA

Ens trobem al peu del Montseny, i com qualsevol indret del món té els seus ecosistemes i la seva pròpia fauna. Cadascun d’aquest ecosistemes té una funció en el planeta, és per això, que el respecte a la natura i a la seva diversitat biològica és digne de respecte màxim.

ESTALVI ENERGÈTIC

L’energia ens ajuda a viure, aquesta energia s’obté dels recursos naturals del planeta, ser conscient d’això i fer-ne un ús responsable es tasca de tota persona que viu en aquest planeta. Nosaltres com a empresa, som també conscients de l’ús responsable d’aquest recursos i és per això que les nostres actuacions van en aquesta direcció.

És important:

 • Apagar els llums i aparells que no sigui necessari tenir encesos.
 • Aprofitar la llum natural.
 • Mantenir portes i finestres tancades quan la climatització està en marxa.
 • Fer un ús racional de la climatització.
 • Realitzar conduccions amb criteris de sostenibilitat.
 • Fer un ús racional de l'aigua i reutilitzar-la si és possible
 • Avisar si es detecten fuites, degotejos o alguna anomalia
 • Si veiem que alguna aixeta raja massa o no té airejador comunicar-ho a la persona responsable
 • Quan es programen aparells que utilitzin aigua, fer-ho segons el programa de rentat adient

ESTALVI D’AIGUA:

 • Fer un ús racional de l'aigua i reutilitzar-la si és possible
 • Avisar si es detecten fuites, degotejos o alguna anomalia
 • Si veiem que alguna aixeta raja massa o no té airejador comunicar-ho a la persona responsable
 • Quan es programen aparells que utilitzin aigua, fer-ho segons el programa de rentat adient

RESIDUS:

 • Reutilitzar aquells materials i envasos que sigui possible aprofitar
 • Fer la recollida selectiva de residus respectant el que s'ha de llençar en cada contenidor.
 • Si es desconeix en quin contenidor va un residu, consultar amb el responsable de l’establiment.
 • Col·laborar per mantenir l'ordre i neteja a tot l’establiment.
 • Evitar imprimir en la mesura del possible: fer ús de mitjans electrònics, revisar documents en xarxa, no imprimir correus electrònics, etc. 

SOROLL

 • Parlar en un tó de veu moderat.
 • Posar la música a un volum que no molesti
 • Evitar cops de porta al tancar-les
 • Actuar tenint cura de no generar molèsties per sorolls